Підготовка майбутнього вчителя фізики до формування дослідницької компетентності учнів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій
pdf

Ключові слова

компетентністний підхід, інформаційно-комунікаційні технології, вчителі фізики, структура методичної компетентності, зміст методичної системи

Як цитувати

Підготовка майбутнього вчителя фізики до формування дослідницької компетентності учнів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. (2023). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук, 5, 60-73. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-60-73

Анотація

Стаття розглядає актуальну проблему розвитку дослідницьких здібностей учнів основної і старшої школи у контексті впровадження концептуальної педагогічної моделі, спрямованої на підготовку вчителів фізики. Аналізується розвиток фізичної освіти та можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою досягнення дидактичних цілей, зокрема застосування засобів ІКТ, комп'ютерної техніки, цифрових і хмарних технологій, цифрових вимірювальних комплексів і систем, електронних ресурсів, STEM-технологій та інших. Проаналізовано і виявлено, що «електронне навчання» стає все більш важливим компонентом системи вищої освіти завдяки інноваційним технологіям, які розширюють його обсяг та значущість. Це призводить до впровадження гібридної моделі навчання, де основний акцент робиться на «електронному навчанні», а традиційне навчання поступово зменшується. У зв’язку з цим у статті пропонується методична система для розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей у студентів, які вивчають фізику в педагогічних закладах вищої освіти. Головною метою цієї системи є розвиток методичних компетентностей майбутніх вчителів фізики. Серед функцій системи виділяються: методологічна, яка сприяє використанню фахових концепцій та теоретичних знань фізики у навчальному процесі; професійно-орієнтована, що впроваджує зміст фізичних знань у практичну сторону навчання; інтегративна, яка сприяє системному розумінню фізичних аспектів; розвивальна, спрямована на розвиток мислення, активності та творчих здібностей студентів; прогностична, яка орієнтує на подальший розвиток методичної системи. В статті запропоновано наповнення змісту методичної системи, який враховує змістові компоненти загальної фізики, теоретичної фізики, методики навчання фізики та спеціальних курсів. Обговорена можливість та доцільність впровадження розробленої методичної системи в навчальний процес з урахуванням педагогічних та організаційно-методичних умов.

pdf

Посилання

Оцінювання ризиків функціонування системи управління якістю (ДСТУ ISO 9001:2015) вищих навчальних закладів // Р. М. Тріщ, Г. С. Кіпоренко, Н. І. Кім, А. М. Денисенко. Системи управління, навігації та зв'язку, 2016, 2(38). С. 133.

Грінченко Г.С., Тріщ Ю.В., Грінченко В.В., Багаєв І.О., Фатєєва Л.Ю. Підходи щодо оцінювання ризиків функціонування систем об’єктів різного призначення. Машинобудування: Збірник наукових праць. 2022. №29. С. 70 -79. https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-70-79

Кіпоренко Г. С. Імплементація європейських стандартів вищої освіти при викладанні технічних дисциплін для майбутніх інженерів-педагогів. Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 2016, №№ 52-53, 45-53.

Hrinchenko, H., Kovtun, O., Mykolaiko, V. Implementation in the educational process a systematic approach to teaching the principles of sustainable development. Monograph “Modern approaches to ensuring sustainable development”, The University of Technology in Katowice Press, 2023, pp.33-42. https://doi.org/10.54264/M020

Кіпоренко Г.С. Особливості викладання дисциплін екологічної спрямованості для майбутніх інженерів-педагогів. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2013. № 38-39, 241-246. https://nbuv. gov.ua/j-pdf/Pipo_2013_38-39_38.pdf

Ковтун О. А., Ігнатенко Н. В., Муковіз О. П. Вибір системи управління дистанційним навчанням для педагогічного закладу вищої освіти. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. Спецвипуск «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті». 2019 р. С. 215-221.

Бондаренко Т. С., Кожевніков Г. К. Методи і моделі формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до розробки та використання комп’ютерних навчальних систем: монографія. Харків: УІПА, 2013. 342 с.

Брюханова Н. О. Компетентний фахівець – цільовий орієнтир сучасної професійної освіти. Професійна освіта: методологія, теорія та технології. 2015. Вип. 1. С. 16–25.

Гриценчук О. О. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя у галузі середньої освіти Нідерландів: підходи, моделі, досвід. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. № 5, т. 49. С. 71-81.

Фурман О. А., Костюченко А. М. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності засобами ІКТ у професійній підготовці вчителів-предметників. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. 2013. Вип. 28(1). С. 298–303.

Ящун Т. В., Громов Є. В., Сажко Г. І. Формування віртуального інформаційно-освітнього середовища на базі хмарних технологій: стан проблеми. Проблеми інженерно-педагогічної освіти (УІПА). Харків, 2015. Вип. 47. С. 110-116.

Dudar, V. L., Riznyk, V. V., Kotsur, V. V., Pechenizka , S. S., & Kovtun, O. A. (2021). Use of modern technologies and digital tools in the context of distance and mixed learning. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 733-750. https://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1416

Mykolaiko V., Honcharuk V., Gudmanian A., Kharkova Y., Kovalenko S., Byedakova S. Modern Problems And Prospects Of Distance Educational Technologies. International journal of computer science and network security. Vol. 22, No. 9., 2022. P. 300-306. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.9.40

Миколайко В. В. Продуктивне навчання фізики в контексті сучасної педагогічної думки. Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2016. Вип. 9. Частина 2. С. 159–168.

Миколайко В. В. Продуктивний урок в контексті організації освітнього процесу зі шкільної фізики. Збірник наукових праць УДПУ імені Павла Тичини. Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. Вип. 2. С. 209–217.

Миколайко В. В. Формування продуктивної навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами позаурочної роботи з фізики. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 58. С. 146–153.

Mykolaiko V. Informational and communicational technologies of support in a productive teaching of physics in the secondary school. Вісник Черкаського Університету: педагогічні науки. Черкаси, 2018. Вип. 4. С. 39–47.

Миколайко В. В. Використання елементів інтерактивної технології в продуктивному навчанні фізики. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. К., 2018. С. 160–167.

Миколайко В.В., Жмуд О.В. Розвиток пізнавального інтересу учнів до навчання фізики у позакласній роботі. Наукові інновації та передові технології. № 9(11) 2022. С. 149-158.

Миколайко В. В., Жмуд О. В. Використання ІКТ у процесі підготовки майбутніх учителів фізики. Наука і техніка сьогодні. № 11(11). 2022. С.183-194. https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-11(11)-183-193

Миколайко В. В., Кравченко О. О. Scientific internships as a form of improving the professional skill of the scientific and pedagogical employee of the higher education institution. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2022. Вип. 4. С. 42-51. https://doi.org/10.31499/2307-4906.4.2022.269295

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Володимир Миколайко