Удосконалення змісту навчальної дисципліни «Методика навчання хімії у профільній школі» відповідно до вимог шкільної хімічної освіти
pdf

Ключові слова

методична підготовка, майбутні вчителі хімії, профільна школа, заклади вищої освіти

Як цитувати

Блажко, О. (2023). Удосконалення змісту навчальної дисципліни «Методика навчання хімії у профільній школі» відповідно до вимог шкільної хімічної освіти. Scientific Notes of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University Section Theory and Methods of Teaching Natural Sciences, (3), 64–74. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2022-3-64-74

Анотація

Мета статті полягає у розкритті змісту методичної підготовки майбутнього вчителя хімії, дібраного згідно принципу відповідності вимогам шкільної хімічної освіти, та обґрунтуванні удосконаленого змісту навчальної дисципліни «Методика навчання хімії у профільній школі» як системотвірного чинника методичної підготовки майбутніх учителів хімії до роботи у старшій профільній школі.

У процесі конструювання змісту навчальної дисципліни «Методика навчання хімії у профільній школі» використано такі теоретичні методи дослідження як аналіз, синтез, порівняння, моделювання та узагальнення.

У статті визначено, що зміст методичної підготовки майбутніх учителів хімії – це дидактично обґрунтована система інтегрованих наукових хімічних, психолого-педагогічних та методичних знань, умінь та навичок, способів і досвіду професійної діяльності, якими повинні оволодіти студенти для успішного та результативного проектування освітнього процесу.

Охарактеризовано сутність принципу відповідності змісту методичної підготовки вимогам шкільної хімічної освіти, який передбачає моделювання змістового компоненту методичної системи підготовки майбутніх учителів з урахуванням сучасних тенденцій розвитку та реформування загальної середньої освіти.

Удосконалено зміст обов’язкової навчальної дисципліни «Методика навчання хімії у профільній школі» за рахунок доповнення і розширення розділу «Методика навчання хімії на рівні стандарту» шляхом включення до нього навчального матеріалу про особливості вивчення органічних сполук та поглиблення знань учнів про періодичний закон і періодичну систему хімічних елементів, хімічний зв'язок і будову речовини, хімічні реакції та неорганічні речовини і їхні властивості на рівні стандарту.

Зроблено висновок, що зміст методичної підготовки майбутнього вчителя хімії у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відповідає вимогам сьогодення, оскільки модернізований у відповідності до сучасних освітніх тенденцій, і, зокрема, реалізується шляхом вивчення удосконалених навчальних дисциплін.

https://doi.org/10.31652/2786-5754-2022-3-64-74
pdf

Посилання

Авдєєва О. Ю. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя хімії до формування гностичних умінь в учнів у позакласній діяльності. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. Вінниця: ВДПУ, 2022. № 2. С. 68-77.

Блажко О. А. Підготовка майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів: теоретико-методичні засади: монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 328 с.

Блажко О. А. Формування змісту методичної підготовки майбутнього вчителя хімії з урахуванням сучасних тенденцій реформування загальної середньої освіти. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: матеріали ІV Міжнародної науково- практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м.Тернопіль). Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. С. 46-49.

Підгурська В. О., Сакалова Г. В. Удосконалення лабораторного практикуму з органічної хімії відповідно до умов сьогодення. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. Вінниця: ВДПУ, 2022. № 2. С. 56-67.

Самойленко П.В., Семененко К.С., Білоус О.В. Можливості вивчення теми «Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів» як засіб проєктування індивідуальної освітньої траєкторії студента під час педагогічної практики. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. Вінниця: ВДПУ, 2021. № 1. С. 94-111.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Олег Блажко