Інформаційні пристрої як засоби дистанційного вивчення шкільного курсу біології
pdf

Ключові слова

шкільна освіта, змішане навчання, Smart-технології, веб-сайт, біологія

Як цитувати

Інформаційні пристрої як засоби дистанційного вивчення шкільного курсу біології. (2023). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук, 3, 7-19. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2022-3-7-19

Анотація

Актуалізується проблема використання інформаційних пристроїв в процесі вивчення біології в загальноосвітній школі. Обґрунтовано доцільність переходу до змішаної форми навчання, яка передбачає створення полісуб’єктного освітнього середовища (вчитель, учень, інформаційні пристрої). Досліджено стан розробки проблеми в педагогічній теорії та освітній практиці. Розроблено методику використання інформаційних пристроїв у процесі вивчення біології в основній школі, яка передбачає залучення додатків серверу Play Market, Smart-технологій та веб-сайту. Проаналізовано зміст серверу Play Market на предмет наявності додатків (безкоштовних), які доцільно використовувати при вивченні біології в основній школі Встановлено, що це: «Anatomy 4D», «Animal 4D+», «Augmented Reality Dinosaurs – my ARgalaxy», «BioInc – Biomedical Plague, BioInc», «Plan+Net». Їх вибір зумовлений специфікою об’єкту біологічного пізнання (життя у всіх його проявах) та концепцією біо(еко)центризму, яка визнає життя будь-якої живої системи найвищою цінністю.

Запропоновано оригінальний підхід до перевірки домашнього завдання, який передбачає окрім комп’ютерної перевірки навчальних досягнень учнів, використання безпровідної технології Miracast. Для цього необхідно мати смартфон, мультимедійний проектор та адаптер типу Google Chromecast. Наведено методику проведення мобільного фронтального опитування під час навчального заняття з вивченого або поточного матеріалу з біології в тестовій формі за допомогою безкоштовного додатку Plickers. Обгрунтовано доцільність використання конструктору Ucoz.ru для створення навчального веб-сайту з біології. Розроблено методику організації навчального процесу з біології в основній школі з використанням навчального веб-сайту. Узагальнено рекомендації щодо використання навчального веб-сайту з біології. За результатами формувального експерименту обґрунтовано ефективність запропонованої методики використання інформаційних пристроїв у процесі вивчення біології в основній школі.

pdf

Посилання

Бонч-Бруєвич Г. Ф., Абрамов В. О., Косенко Т. І. Методика застосування технології SMART Board у навчальному процесі. К: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2007. 102 с.

Горбатюк Р. М., Тулашвілі Ю. Й. Мобільне навчання як нова технологія вищої освіти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. №27. С. 31-34.

Дорошенко Ю., Семенюк Н., Семко Л. Бiологiя та екологiя з комп’ютером. К.: Вид. дiм «Шкiльний свiт»: Вид. Л. Галiцина, 2005. 128 с.

Косик В. М. Використання мобільних пристроїв та планшетів на базі ОС Android в навчальному процесі. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2014. № 4. С. 19-21.

Матяш Н. Ю. Погляд на проблему комп’ютеризації навчального процесу. Біологія та хімія. 2004. № 4. С. 55-56.

Міронець Л. П., Степанюк А. В. Методика використання веб-сайту у процесі навчання біології в основній школі Актуальні питання природничо- математичної освіти : зб. наук. пр. № 1 (13). Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2019. С. 137-144.

Неведомська Є. Комп’ютерні технології під час навчання біології. Біологія і хімія в школі. 2007. № 4. С. 10-14.

Нікітченко Л. О., Баюрко Н. В. Організація дистанційного навчання учнів на уроках біології. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. № 2. 2022. С.7-17.

Скрипник Г. В. Використання мобільних додатків для проведення навчальних досліджень під час вивчення предметів природничо-математичного циклу. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2015. №3. С. 28-31.

Степанюк А. В. Використання комп’ютерних засобів навчання в методичній підготовці майбутніх учителів біології. Педагогічний альманах. Херсон, 2011. Вип.12. Частина 1. С. 58-64

Цесарська Г. Роздуми про користь та шкоду комп’ютерної павутини. Бібліотека. 2002. №5. С. 36-37.

Щербаков А.Г. Комп’ютерне тестування важливий методичний iнструмент сучасного вчителя. Комп’ютер у школi та сiм’ї . 2006. № 4. С. 30-31.

Stepanyuk, A., Mironets, L., Tsidylo, I., Olendr, T. and Kormer, M. Integrated Use of the LearningApps.org Resourse and Information Devices in the Process of Biology School Course Studying. In Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology (AET 2020). Volume 2. P. 452-465. Copyright 2022 by SCITEPRESS. Science and Technology Publications, Lda.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Алла Степанюк, Людмила Миронець