Подання
Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Наукові статті, що подаються до друку, повинні бути написані українською або англійською мовами та містити матеріал, неопублікований раніше.

Структура наукової статті повинна обов’язково містити такі елементи:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядають цю проблему і підходи до її розв’язання.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Мета статті  (формулювання цілей статті, постановка завдання).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.

Висновки і перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.

Зразок оформлення та порядок розміщення матеріалу у статті наведено нижче.

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами. Анотація повинна містити мету дослідження, застосовані методи, одержані результати. Обсяг анотації – мінімум 1800 друкованих знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 слів. Комп’ютерний переклад анотації на англійську мову не допускається.

Посилання на джерела необхідно робити в тексті у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. Список використаних джерел оформлюється з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

References оформлюється згідно до  стилю АРА. Для транслітерації україномовних джерел пропонуємо скористатися сайтом https://slovnyk.ua/translit.php

Допускається посилання на власні роботи авторів статті (самоцитування), але не більше ніж 25 % від загальної кількості джерел.

Технічні вимоги:

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури, повинен становити не менше 12 сторінок формату А4.

Шрифт – Times New Roman, відстань між рядками – півтора інтервали, кегель 14, поля з усіх берегів 2 мм, редактор Microsoft Word, формат файлу - doc.

Не здійснювати ущільнення або розрідження інтервалів між літерами.

Не відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами.

Використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–).

Між ініціалами та прізвищем ставити нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл).

Не нумерувати сторінки.

Якщо стаття містить таблиці і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір кегля – 14 пт. Використовувати лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.

Статті приймаються тільки з оригінальним авторським текстом, запозичення в обсязі не більше 15 % повинні бути оформлені із зазначенням посилань на джерела.

Порядок подання статті:

Для опублікування статті необхідно надіслати електронною поштою наступні матеріали (файли) до 15 березня 2023 року або до 15 вересня 2023 року:

1) статтю,  оформлену відповідно до зазначених вимог;

2) інформацію про автора: прізвище, ім’я, по батькові; адреса для відправки збірника (відділення «Нової пошти»), e-mail та контактний телефон;

3) відскановану рецензію-рекомендацію наукового керівника, завірену печаткою установи, де він працює (для аспірантів і дослідників, які не мають наукового ступеня);

4) відскановану квитанцію про оплату публікації (надсилається після повідомлення про прийняття статті до друку).

Вартість публікації в друкованому примірнику збірника складає 700 грн., в електронному – 500 грн.

Приклад підпису файлів: Блажко_стаття.doc; Блажко_інформація.doc; Блажко_квитанція.pdf. (або JPEG);  Блажко_рецензія.pdf.

Email: naturalscience@vspu.edu.ua

Вимоги до подання

Усі подані матеріали повинні відповідати наступним вимогам.

  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.