Дидактичні засади розроблення навчально-методичного забезпечення з дисципліни «Хімія (за професійним спрямуванням)»
pdf

Ключові слова

хімія, професійно орієнтоване навчання, навчально- методичне забезпечення, заклади вищої освіти

Як цитувати

Дидактичні засади розроблення навчально-методичного забезпечення з дисципліни «Хімія (за професійним спрямуванням)». (2023). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук, 3, 41-51. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2022-3-41-51

Анотація

Мета статті полягає в обґрунтуванні дидактичних засад розроблення навчально-методичного забезпечення професійно орієнтованого навчання хімії майбутніх учителів трудового навчання та технологій.

У ході виконання дослідження були використані теоретичні (для вивчення проблеми дослідження, нормативних освітніх документів, навчально- методичної документації та визначення змістового й методичного забезпечення навчання хімії та емпіричні (для реалізації формувального етапу педагогічного експерименту, у ході якого перевірено ефективність розробленого навчально-методичного забезпечення) методи наукового пошуку.

У ході виконання дослідження створено навчально-методичне забезпечення, яке складається з навчальної та робочої програм, навчального посібника  та  електронного  навчально-методичного  комплексу  дисципліни

«Хімія (за професійним спрямуванням)». Навчальна програма дисципліни «Хімія (за професійним спрямуванням)» складається з 5 розділів та 13 тем та має забезпечити формування у студентів системи знань про склад, будову, властивості неорганічних й органічних речовин, методи хімічного аналізу необхідні для успішного засвоєння фахових дисциплін та майбутньої професійної діяльності. Розроблений навчальний посібник містить усі розділи

курсу «Хімія (за професійним спрямуванням)», що передбачені навчальною програмою. Структура навчального посібника та його методичний апарат орієнтує студентів на осмислене оволодіння його змістом і сприяє організації як аудиторної, так і самостійної роботи. Створений електронний навчально- методичний комплекс з дисципліни «Хімія (за професійним спрямуванням)» представлений п’ятьма основними блоками: силабус, лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, контроль.

Результати проведеного педагогічного експерименту засвідчують позитивну динаміку формування предметної компетентності з хімії у майбутніх учителів трудового навчання та технологій з використанням розробленого навчально-методичного забезпечення.

pdf

Посилання

Безносюк Н. С., Блажко О. А. Хімія (за професійним спрямуванням): навчальна програма / Він. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2019. 9 с.

Безносюк Н. С., Блажко О. А. Хімія (за професійним спрямуванням): лабораторний практикум: навчальний посібник. Вінниця: Видавець ФОП Кушнір Ю.В., 2019. 180 с.

Кириченко В. І. Курс хімії в системі вищої технічної освіти : методичні проблеми й напрями їх розв’язання. Педагогіка і психологія. 1998. № 2. С.133–138.

Кириченко В. І. Система навчально-методичного комплексу з хімії для вищої школи. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2005. № 2. С. 53–62.

Кириченко В. І., Ярошенко О.Г. Структурно-системний аспект побудови навчально-методичного комплексу з хімії для вищої школи. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2005. № 3. С. 69–81.

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF#Text

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf

Рекомендації з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти. https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-19-434-vid-09072018-roku-shodo-rekomendacij-z-navchalno-metodichnogo-zabezpechennya

Ярошенко О.Г. Навчально-методичний комплект з хімії як засіб мотивування вибору хімічного профілю навчання випускниками основної школи. Теоретичні питання культури, освіти та виховання. 2011. № 43. С. 181‒184.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2022 Наталія Безносюк, Олег Блажко