Роль інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя географії
pdf

Ключові слова

ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології), майбутній учитель, інформація, наука, географія, освітній процес, професійна компетентність, інформаційне суспільство, цифровізація освітнього процесу, інноваційні технології

Як цитувати

Роль інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя географії. (2023). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук, 4, 165-174. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-165-174

Анотація

У статті охарактеризовано використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутнього вчителя географії. Проаналізовано теоретичний розгляд цієї теми в працях вітчизняних і зарубіжних авторів. Описано інформаційні системи, які застосовують у процесі навчання географії. Охарактеризовано професійну підготовку в педагогічному університеті, яка потребує не лише ознайомлення здобувачів вищої освіти із сучасними інформаційними технологіями, а й орієнтована на формування в них необхідних якостей і компетенцій, що дозволяють здійснювати професійну освітню діяльність на високому рівні. При цьому створюються можливості для автоматизації необхідних розрахунків, візуалізації досліджуваних явищ і процесів, моделювання, а також вимірювання та безпосереднього керування діяльністю зовнішніх об‟єктів зберігання, аналізу та представлення інформації. Безпосередня робота над процесом формування професійних компетентностей майбутніх учителів географії в умовах закладу вищої освіти ґрунтується на дотриманні важливих принципів, одним із яких є принцип гуманізації, що забезпечує наявність для кожної людини вільного вибору, рівня сформованості інформаційної компетентності. Вона може бути реалізована за рахунок впровадження інформаційних технологій, які є важливим компонентом інформаційних систем. Реалії сучасного світу, викликані процесами інформатизації та глобалізації цивілізації, ставлять нові завдання і породжують нові протиріччя у функціонуванні системи освіти, тому роль інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя географії є однією з пріоритетних. Деталізовано актуальність використання інформаційно-комунікаційних технологій та їх компонентів, які є викликом сьогодення та потребою майбутнього вчителя географії у професійній діяльності.

pdf

Посилання

Андреас Шлейхер. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття / переклад з англ. Г. Лелів. Львів: Літопис, 2018. 296 с.

Безуглий В. В. Методика навчання фізичної географії України засобами комп‘ютерних технологій : автореф. дис канд. пед. наук: 13.00.02. Харків, 2003. 19 с.

Биков В., Буров О., Лупаренко Л., Пінчук О., Яцишин А. Концептуальні засади створення «Української електронної енциклопедії освіти». Фізико-математична освіта. 2022. Т. 36. № 4. С. 7–15.

Браславська О. В., Рожі І. Г. Географічні інформаційні системи у процесі навчання географії із застосуванням краєзнавчого матеріалу. Шості Сумські наукові читання: матеріали Всеукр. наук. конф. (15-17 жовт. 2021 р., Суми). Суми: СДПУ імені А. С. Макаренка. С. 21–23.

Браславська О. В. Особливості відкритого навчання в сучасній освіті. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань: Візаві, 2020. Вип. 1. С. 30–38.

Браславська О. В., Озерова Л. А. Формування цифрової компетентності майбутніх педагогів у закладах вищої освіти. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань: Візаві, 2022. Вип. 1(125). С. 126–136.

Булгаков В. П. Практика методів і засобів ІКТ та комп‘ютерно-орієнтованих технологій при вивченні курсу географії в загальноосвітній школі. Проблеми сучасного підручника. 2018. Вип. 21. С. 57–64.

ГІС. Словник з кібернетики. 2 е вид. Київ: Просвіта, 1989. 242 с.

Жалдак М. І. Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах. Комп‟ютер у школі та сім‟ї. 2013. № 3. С. 8–15.

Зеленська Л. Викладач як суб‘єкт інноваційних процесів у системі вищої освіти України. Інженерні та освітні технології. 2016. Вип. 4 (20). С. 63–68.

Карташова Л. А., Бахмат Н. В., Пліш І. В. Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Т. 68. № 6. С. 193–205

Кобернік С. Г. Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання географії в загальноосвітній школі. Комп‟ютер у школі та сім‟ї. 2015. № 2. С. 36–39.

Криловець М. Сучасні технології економіко-географічної підготовки майбутніх учителів географії. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань: Візаві, 2010. № 2. С. 65–72.

Лапінський В. В., Пилипчук А. Ю., Шишкіна М. П. та ін. Засоби інформаційно- комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України: монографія / за наук. ред. В. Ю. Бикова. Київ: Педагогічна думка, 2010. 160 с.

Лета В. В., Карабінюк М. М., Озимко Р. Р. та ін. Використання ГІС-технологій для формування предметних компетентностей студентів спеціальності Середня освіта (Географія). Інноваційна педагогіка. 2022. Вип. 45. С. 279–282.

Онишко Т. М. ІКТ у навчанні майбутніх учителів географії. Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Київ: НПУ, 2013. Вип. 115. С. 156–162.

Покась Л., Браславська О. Інноваційна педагогічна технологія як засіб формування методичної компетентності для роботи майбутнього вчителя географії. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань: Візаві, 2015. Вип. 11(1). С. 66–73.

Топузов М. О. Розробка змісту освітніх послуг інформаційних технологій у процесі реалізації організаційно-економічного механізму інформатизації вищої школи. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Київ: КНУ, 2013. № 4. С. 186–190.

Яшанов С. М. Концептуальні засади проектування системи інформатичної підготовки майбутніх учителів в умовах компетентнісного підходу. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. Київ: КНУ, 2015. Вип. 17. С. 181–190.

Braslavska O., Rozhi I., Novhorodska Y. and oth. Information technologies in the formation of professional competence of future teachers. Ad alta-journal of interdisciplinary research, 2021. V. 11. Issue 1. P. 139–142.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Оксана Браславська, Інна Рожі