Педагогічні чинники узагальнення і систематизації знань учнів з хімії в умовах компетентнісного підходу до навчання
pdf

Ключові слова

узагальнення і систематизація знань, хімія, заклади загальної середньої освіти

Як цитувати

Педагогічні чинники узагальнення і систематизації знань учнів з хімії в умовах компетентнісного підходу до навчання. (2023). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук, 3, 52-63. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2022-3-52-63

Анотація

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні педагогічних чинників узагальнення і систематизації знань учнів з хімії в умовах компетентнісного підходу до навчання, характеристиці методичних засад їх реалізації та огляді результатів експериментальної перевірки їх педагогічної ефективності.

Під час розробки окресленої проблематики був використаний комплекс методів емпіричного та теоретичного рівнів дослідження з метою проведення теоретичного аналізу науково-педагогічної літератури, з’ясування стану розв’язання досліджуваної проблеми в теорії і методиці навчання хімії, обґрунтування педагогічних чинників процесу узагальнення і систематизації знань учнів з хімії та моделювання методики їх реалізації.

Використання методів дослідження дало змогу теоретично обґрунтувати педагогічні чинники узагальнення і систематизації знань учнів хімії: урок узагальнення і систематизації знань як організаційну форму навчання; схематичну наочність як засіб навчання; інтерактивні вправи як метод навчання. Розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення їх реалізації в умовах реального освітнього процесу.

Обґрунтуванні педагогічні чинники узагальнення і систематизації знань учнів хімії були піддані експериментальній перевірці в умовах реального освітнього процесу.

Результати формувального експерименту, їх кількісний та якісний аналіз підтверджують те, що використання у процесі навчання хімії визначених педагогічних чинників узагальнення і систематизації знань сприяє підвищенню рівня навчальних досягнень учнів. На підставі зазначеного робимо висновок про позитивний педагогічний ефект обґрунтованих на дидактичному рівні та перевірених на методичному рівні педагогічних чинників узагальнення і систематизації знань учнів в умовах компетентнісного підходу до навчання.

pdf

Посилання

Блажко А. В., Бунчук І. В. Педагогічні чинники узагальнення і систематизації знань з хімії в учнів старшої школи. Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук: основні наукові проблеми та перспективи дослідження: збірник наукових праць ВДПУ. Вінниця, 2022. Вип. 20 (24). С. 66-70.

Гиря О. О. Використання ментальних карт на навчальних заняттях з хімії. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. Вінниця: ВДПУ, 2022. № 2. С. 45-55.

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям. Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. 278 с.

Гузик М. П. Комбінована система організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі: дис канд. пед. наук. Київ, 2004. 230 с.

Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2145-19#Text

Коршак Т. Є. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу учнями на уроках (на прикладі вивчення біології та хімії в основній школі): автореф. дис. ... канд. пед.: наук. Київ: Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 1999. 20 с.

Ліцман Ю. В. Узагальнення і систематизація знань з хімії учнів профільних класів середньої загальноосвітньої школи: автореферат к. пед. наук. Київ: Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2005. 21 с.

Макєєв С. Ю., Грановська Т. Я., Сидоренко О. В. Формування природничо- наукової компетентності засобами ІКТ на уроках хімії у старшій школі. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. Вінниця: ВДПУ, 2021. № 1. С. 60-73.

Типи та види уроків, методика підготовки та вибору. http://it-metodist.sfera.org.ua/kolegam/formy-ta-metody-roboty/tipi-ta-vidi-urokiv#TOC--11

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Аліна Болажко, Ірина Бунчук