Ситуаційно-методична задача як дидактичний чинник формування методичної компетентності майбутнього вчителя хімії
pdf

Ключові слова

ситуаційно-методична задача, методична підготовка, майбутній вчитель хімії, заклад вищої освіти

Як цитувати

Ситуаційно-методична задача як дидактичний чинник формування методичної компетентності майбутнього вчителя хімії. (2023). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук, 5, 53-59. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-53-59

Анотація

Стаття присвячена проблемі використання ситуаційно-методичних задач у професійній підготовці вчителя хімії, а її метою є розкриття сутності поняття «ситуаційно-методична задача» та обґрунтування доцільності використання ситуаційно- методичних задач у процесі формування методичної компетентності майбутніх учителів хімії.

У статті запропоновано визначення поняття «ситуаційно-методична задача», під яким розуміємо спроектовану модель, що включає сукупність певних умов і обставин педагогічної діяльності вчителя хімії та обовʼязково містить певне протиріччя, вирішення якого спрямоване на засвоєння студентами методичних знань, умінь та навичок з метою формування їх готовності до майбутньої професійної діяльності.

Наведено приклади ситуаційно-методичних задач, які використовуються у процесі професійної підготовки майбутніх учителів хімії.

З’ясовано, що розв’язання ситуаційно-методичних задач у процесі підготовки майбутніх учителів до навчання хімії учнів закладів загальної середньої освіти сприятиме: організації, активізації та мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів; реалізації творчого підходу в процесі формування методичних знань та умінь; формуванню умінь студентів застосовувати теоретичні знання під час розв’язання певних професійних ситуацій; формуванню умінь та навичок студентів з планування й організації педагогічної діяльності у закладах освіти, передбачення її результатів і здійснення її оцінки, а також самооцінки власної діяльності; формуванню у майбутніх учителів навичок аналізувати педагогічну проблему та знаходити ефективні шляхи її розв’язання; попередженню методичних помилок у майбутній професійній діяльності; реалізації в процесі фахової підготовки принципу професійної спрямованості шляхом моделювання реальної освітньої ситуації.

pdf

Посилання

Блажко О. А. Підготовка майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів: теоретико-методичні засади: монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 328 с.

Блажко О. А., Блажко А. В. Розв’язування ситуаційно-методичних задач як чинник особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя хімії профільної школи. Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової української школи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (14-16 червня 2018 р., м. Мелітополь, Україна) / Ред.-упоряд. Дубяга С. М., Чорна В. В., Яковенко І. О. Мелітополь: ФОП Однорог Т. В., 2018. С. 38-41.

Грабовий А. К. Теоретико-методичні засади вдосконалення експериментально-методичної підготовки майбутніх вчителів хімії. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2015. III (24). Issue: 48. С. 34-37.

Лукашова Н. І., Бушуєва Г. В., Кожема А. Г., Соболь Л. В. Використання методичних задач у формуванні професійно-методичної компетентності майбутніх учителів хімії. Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (Вінниця, 30 листопада 2017 р.). Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 75-77.

Лукащук М. М., Марушко Л. П., Янчук О. М., Кадикало Е. М. Розв’язування ситуаційно-методичних задач як один із підходів до вдосконалення методичної підготовки майбутніх учителів хімії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021, № 79, Т. 2. С. 18-22. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.79.2.3

Самойленко П. В., Білоус О. В. Засоби діагностики якості психолого-педагогічної підготовки магістрів природничих наук (хімія) у педагогічному університеті: навч. посіб. Київ: Слово, 2013. 232 с.

Совгіра С. В., Браславська О. В. Підготовка майбутнього вчителя хімії до розв’язування ситуаційно-методичних задач. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2023. Вип. 67. С. 150–159. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-67-150-159

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Олег Блажко, Аліна Блажко