Компоненти та рівні готовності вчителів до використання біологічного експерименту на уроках біології
pdf

Ключові слова

готовність, біологічний експеримент, заклади загальної середньої освіти, вчитель біології, навчання біології

Як цитувати

Компоненти та рівні готовності вчителів до використання біологічного експерименту на уроках біології. (2023). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук, 5, 74-80. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-74-80

Анотація

Провідним видом діяльності для школярів в Новій українській школі стає практичне навчання, тому необхідно шукати можливості впровадження практичних методів роботи для формування предметної компетентності учнів в цьому процесі, що буде сприяти не тільки поліпшенню якості загальноосвітньої підготовки учнів, а й формуванню предметної компетентності. Такий підхід до організації навчання актуалізує проблему формування в учнів практичних умінь та навичок, які неможливо сформувати без ґрунтовної теоретичної підготовки і без методично правильно організованої роботи з боку вчителя.

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні компонентів та рівнів сформованості готовності вчителів біології до використання біологічного експерименту в закладах загальної середньої освіти.

В статті розглянуто структури готовності вчителів біології до використання біологічного експерименту на уроках біології в закладах загальної середньої освіти. Вона представлена єдністю взаємопов’язаних та взаємозалежних компонентів: мотиваційного; когнітивного; практичного; оцінювального.

Мотиваційний компонент охоплює спрямованість вчителя до прагнення проводити уроки з використанням біологічного експерименту. Включає в себе мотиви, які базуються на власних поглядах та переконаннях. Когнітивний компонент виражається в сукупності загально біологічних знань та міжпредметних знань. Практичний компонент відображає процес практичного застосування знань, метою якого є досягнення певного рівня знань та практичних умінь під час виконання біологічних експериментів. Оцінювальний компонент виражається у вмінні вчителя адекватно оцінити свій рівень біологічних знань та практичних умінь та навичок.

Визначено рівні формування готовності вчителів до використання біологічного експерименту на уроках біології та в позаурочний час в закладах загальної середньої освіти: високий, середній та низький.

pdf

Посилання

Баюрко Н. В., Нікітченко Л. О. Формування інтелектуальних умінь учнів на уроках біології за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Актуальні питання сучасної біологічної науки та методики її викладання: збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за 2021-2022 н. р. Вінниця, 2022. С. 98-108

Грицай Н. Б. Методика навчання біології : навчальний посібник. Рівне : ТзОВ «Дока центр», 2016. 272 с.

Грицай Н. Б. Професійний портрет сучасного вчителя біології. Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал. 2014. № 3. С. 39–48.

Грицай Н. Б. Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках біології та основ здоров'я. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIX КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), присвяченої розробкам моделей підготовки майбутнього вчителя до педагогічної діяльності в Новій українській школі (м. Полтава, 26-27 травня 2022 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. Полтава : Астрая, 2022. 279 с.

Загальна методика навчання біології: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / [І. В. Мороз, А. В. Степанюк, О. Д. Гончар та ін.]; за ред.. І. В. Мороза. Київ: Либідь, 2006. 592 с.

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#n8

Маковецька О. С., Цуруль О. А. Формування мотивації до вивчення біології в учнів основної школи. Педагогіка: традиції та інновації. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 15-16 травня 2015 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. С. 55–58.

Матяш Н. Ю., Коршевнюк Т. В., Рибалко Л. М., Козленко О. Г. Навчання біології учнів основної школи: методичний посібник. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2019. 208 с.

Цуруль O. A. Формування в учнів біологічних понять: психолого-педагогічні засади та методичні особливості. Навчально-методичний посібник. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. 247 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Лілія Нікітченко