Методичні особливості викладання природничих дисциплін засобами емерджентно-інтегративного підходу
pdf

Ключові слова

природничо-наукові дисципліни, інтегративно-емерджентний підхід, наукова картина світу, квантові властивості світла, фундаментальні взаємодії, теорії об’єднання

Як цитувати

Методичні особливості викладання природничих дисциплін засобами емерджентно-інтегративного підходу. (2023). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук, 5, 31-42. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-31-42

Анотація

Стаття присвячена пошуку можливостей впровадження емерджентно-інтегративного підходу до підготовки майбутніх учителів природничих наук у процесі опанування ними циклу фундаментальних наук: фізики, астрономії, астрофізики, космології, космогонії.

Обґрунтовується можливість одного з варіантів системно-інтегративного підходу щодо структурування і вивчення навчального матеріалу про фундаментальні взаємодії в природі та сучасний стан процесу об’єднання фізичних теорій, що їх описують.

У якості методів дослідження використовувалися комплексний аналіз науково- методичних джерел, в яких репрезентується уніфікований підхід до вирішення педагогічних проблемам, та синтез відповідних результатів досліджень, опублікованих у науково- педагогічних виданнях, з результатами авторських наробок щодо експериментального їх впровадження в освітню практику. Інтегративність змісту матеріалу про фундаментальні взаємодії в природі практикуємо викладати послідовно у формі кількох етапів. Спершу розглядається природа всіх фундаментальних взаємодій, їх загальна характеристика, порівняльні дані за величиною чисельних значень, прояв фундаментальних взаємодій (сил) у фізиці, астрономії, хімії тощо. Наступний етап полягає у визначенні впливу зміни чисельних значень світових констант на еволюцію Всесвіту. Після цього на якісному рівні розглядаються сучасні теорії, які намагаються об’єднати в єдину систему (наукову картину світу) всі фундаментальні взаємодії.

Внаслідок проведеного дослідження з’ясовано можливості інтегративного вивчення матеріалу про фундаментальні взаємодії у природі та їх квантово-статистичний характер. Визначено їх фундаментально протилежні властивості (далекодіючий характер гравітаційної і електромагнітної взаємодій та близькодіючий – слабкої і сильної), які в поєднанні й визначають структурну єдність і еволюцію нашого Всесвіту, можливість існування множинності інших всесвітів, властивість невичерпного «дроблення» матерії на все менші і менші частинки, підтверджуючи тим самим діалектику єдності і боротьби протилежностей.

pdf

Посилання

Арцишевська М.Р. Суспільствознавча картина світу як теоретична основа інтеграції змісту шкільної освіти. Шлях освіти. 2000. №3. С. 16-20.

Арцишевський Р.А., Шоломицька Т.Я. Необхідність і можливість вироблення сучасної картини світу. Збірник наукових праць. Суми, 2004. Вип. 3. С.7-10.

Бiлий М. У., Охрименко Б. А. Атомна фiзика : пiдруч. / за заг. ред. Л. А. Булавiна. Київ: Знання, 2009. 559 с.

Бекетов Ю. О. Інтеграція профільної, фундаментальної і гуманітарної підготовок у структурі факультету транспортних систем. Проблеми модернізації змісту і організації освіти на засадах компетентнісного підходу : матер. Міжнар. наук.-метод. конф. Харків : ХНАДУ, 2014. С.3-6.

Засєкіна Т. М. Концепція інтегрованого підручника з фізики й астрономії. Проблеми сучасного підручника: зб.наук.праць. Київ : Педагогічна думка, 2017. Вип. 6. С. 112-118.

Ільніцька К. С., Краснобокий Ю. М., Ткаченко І. А. Внутрішньопредметна інтеграція навчального матеріалу загального курсу фізики як чинник підвищення ефективності засвоєння знань студентами. Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія»). 2023. № 8(14). С. 828–843. https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-8(14)-828-842

Ільніцька К. С., Краснобокий Ю. М., Ткаченко І. А. Системно-інтегративний підхід до викладання фундаментальних наук у процесі підготовки учителів природничих дисциплін освітнього ступеня магістр. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том V: Динаміка наукових та освітніх досліджень в умовах пандемії [колективна монографія] / [Наукова редакція: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Херсон : Посвіт, 2021. С. 395–415.

Ільченко В. Р., Гуз К. Ж. Інтегрований курс як умова підвищення ефективності природничо- наукової освіти в старшій школі. Український педагогічний журнал. 2015. №3. С. 116-125.

Інтегративний функціонально-галузевий підхід як чинник прогнозування і побудови моделей педагогічної природничо-наукової освіти: монографія / за ред. М.Т. Мартинюка, М.В. Декарчук. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. 174 с.

Краснобокий Ю. М., Ткаченко І. А. Інтеграція наукового знання і формування сучасної синергетико-інформаційної картини світу. Розвиток сучасної освіти і науки: результати,проблеми, перспективи: колект. моногр. Т.ІІІ / за ред. Я. Гжесяк та ін. Конін-Ужгород-Київ-Херсон : Посвіт, 2020. С. 188-197.

Краснобокий Ю. М., Ткаченко І. А. Методологічні засади формування змісту підручника інтегрованого характеру. Збірник наукових праць Камянець-Подільського нац. ун-ту. Серія педагогічна. 2018. Вип. 24. С.11-14.

Краснобокий Ю. М., Ткаченко І. А., Ільніцька К. С. Методичні особливості використання системно-інтегративного підходу до викладання окремих тем фундаментальних наук. Фізико- математична освіта. 2021. Випуск 3(29). С. 81–92.

Мартинюк М. Т. Вивчення фізики і астрономії в основній школі. Теоретичні і методичні засади: монографія. Київ, 1988. 274 с.

Ткаченко І. А., Краснобокий Ю.М. Інтеграція знань з циклу природничо-наукових дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів фізики (теоретичний аспект). Фізико-математична освіта. Суми, 2017. Вип. 3 (13). С.155-159.

Ткаченко І. А., Краснобокий Ю. М. Критерії та принципи конструювання змістової складової інтегративних підручників освітньої галузі «Природознавство». Гуманітарний вісник Полтавського НТУ. Полтава, 2019. Вип. 5-6. С.18-27.

Ткаченко І. А., Краснобокий Ю. М. Роль і місце астрофізичних знань в ОПП підготовки магістрів освітньої галузі «Природознавство». Perspectives of world science and education : proceedings of the 4th international scientific and practical conference (Deсember 25-27, 2019). Osaka, Japan : CPN Publishing Group, 2019. P. 860-868.

Ткаченко І. А., Краснобокий Ю. М. Системно-синергетичний підхід у фаховій підготовці майбутнього вчителя природничих наук. Фізико-математична освіта. Суми, 2020. Вип.4 (26). С. 112-118. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2020-026-4-019

Dirak P. A. The Evolution of Physicist’s Picture of Nature. Scientific American. 1963. V. 208. P. 45-53

Rozental' I. L. Physical laws and the numerical values of fundamental constants. Physics–Uspekhi. 1980. Vol. 23, issue 6. P. 296-305.

Perlmutter S. Supernovae, Dark Energy and the Accelerating Universe. Physics Today. 2003. № 4. Р. 15-24.

Goriely S., Dimitriou P., Wiedekinget M. et al. Reference database for photon strength functions. European Physical Journal A. 2019. 55(10). 172

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Ihor Tkachenko, Yurii Krasnobokyi, Kateryna Ilnitska