«Французькі майстерні» у природничій освіті України
pdf

Ключові слова

інноваційні технології, природнича освіта, технологія «майстерня», Французька група нової освіти, методика навчання природничих наук

Як цитувати

«Французькі майстерні» у природничій освіті України. (2023). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук, 5, 7-13. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-7-13

Анотація

Модернізація системи освіти України серед низки інших завдань передбачає аналіз зарубіжного досвіду щодо організації освітньої діяльності та врахування найкращих практик. Тому в контексті дослідження важливо проаналізувати здобутки освіти Франції, пов’язані з діяльністю громадського руху нової освіти GFEN (le Groupe français d’éducation nouvelle – Французька група нової освіти). Цей рух виник у 20-х роках ХХ століття в межах діяльності Міжнародної ліги нової освіти. Представники GFEN виступали за виховання свідомого громадянина своєї держави, здатного критично мислити і вільно висловлювати свої думки, а також створювали школи нового типу. Вони проголошували, що кожна дитина є здібною («Tous capables!»). Потрібно лише за допомогою певних форм, методів і прийомів навчання створити умови для розвитку їхніх творчих здібностей. Пізніше до цього гасла додалося: «Tous chercheurs!», «Tous créateurs!».

Саме представниками GFEN була розроблена технологія «майстерня».

У статті розкрито сутність технології «майстерня» як інноваційної технології навчання, вказано її переваги, детально описано етапи реалізації технології в освітньому процесі та особливості використання на уроках з природничих наук.

Застосування технології французьких майстерень сприяє творчому зростанню особистості школярів та вибудовуванню нових знань під час навчання, здобуванню власного досвіду розв’язання навчальних ситуацій. «Майстерня» як технологія передбачає дотримання певного алгоритму, послідовності таких етапів, як-от: індукція, самоконструювання, соціоконтруювання, соціалізація, афішування, «розрив», рефлексія. Наведений алгоритм технології «майстерня» відповідає дослідницькому підходу і може ефективно застосовуватися в природничій освіті. У статті наведено конкретні приклади з природничих предметів.

Використання технології «майстерня» зацікавлює учнів і робить їх співтворцями заняття, які самостійно вибудовують (вирощують, конструюють) свої знання з навчального предмета.

pdf

Посилання

Грицай Н. Методична майстерня як практико-орієнтована технологія навчання майбутніх учителів біології. Педагогічна освіта. 2016. Випуск 20 (1). Ч. 1. С. 273–279.

Грицай Н. Б. Технологія «майстерня» у навчанні природничих предметів. Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). Тернопіль: Вектор, 2023. С. 294–297.

Казаков Ю. М. Історико-педагогічний контекст розвитку медіаосвіти. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2009. № 9 (172). С. 264-274.

Л. В., Папіжук В. О., Прокопчук Н. Р. Інтерактивна методична майстерня як засіб формування Soft Skills у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Acta Paedagogiсa Volynienses. 2022. № 2(1). С. 73-80. https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.2.12

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи (2016). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Нор К. Ф. Педагогічна майстерня як інноваційна технологія. Педагогічний альманах: зб. наук. пр. Херсон: Херсонська академія неперервної освіти, 2013. Вип.18. С. 159–165.

Соболь Н. В. Технологія педагогічної майстерні у контексті формування художньо-творчої толерантності майбутніх учителів музики. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. 2016. № 2(53). С. 176-180.

Фасоля А. М. Інноваційні форми навчання: педагогічна майстерня. Українська мова і література в школі. 2018. № 5. С. 24-27.

Харченко Т. Г. Гуманізація сучасної педагогічної освіти у Франції: теорія і практика: монографія. Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. 560 с.

Ходацька О. Педагогічна майстерня як інтерактивна форма розвитку професіоналізму вчителів української мови та літератури в умовах неформальної освіти. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. 2019. № 14. С. 171-188.

Чуркіна В., Косенко К. Технологія творчої майстерні як умова формування активної естетично розвинутої особистості. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 року: у 4 ч. Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. Частина 1. С. 110-114.

Юхименко Н. Ф. Система освіти Франції ХІХ-ХХ ст.: особистісна орієнтація та перспективи розвитку. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": науково-теоретичний збірник / гол. ред. В. П. Коцур. Переяслав-Хм.: Лукашевич О. М., 2012. Вип. 27: Педагогіка. Психологія. Філософія. С. 503-506.

Gutierrez L. Les premières années du Groupe français d’éducation nouvelle (1921-1940).

Recherches & éducations. 2011. № 4. Р. 27-39.

Le Groupe francais d’education nouvelle. https://www.gfen.asso.fr/fr/accueil

Lien International d’Éducation Nouvelle. https://lelien.org/

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Nataliia Hrytsai, Maryna Diachenko-Bohun