Підготовки майбутніх учителів природничих наук до когнітивної візуалізації освітнього процесу
pdf

Ключові слова

візуалізація, техніки візуалізації, якість освіти, майбутні учителі, природнича освіта

Як цитувати

Підготовки майбутніх учителів природничих наук до когнітивної візуалізації освітнього процесу. (2023). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук, 5, 90-100. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-90-100

Анотація

В статті актуалізується проблема конструювання якісного освітнього середовища для формування гнучкої особистості в світлі глобальних світових змін, Її основною сутнісною характеристикою є здатність адаптуватись до мінливих умов сучасного природнього та соціального середовища. Візуалізація освітнього процесу розглядається нами як засіб підвищення якості надання освітніх послуг, формування цілісного сприйняття довкілля, яке поєднує логічне та візуально-образного мислення. Розкрито стан реалізації проблеми підготовки майбутніх учителів природничих наук до когнітивної візуалізації освітнього процесу в теорії та практиці навчання.

Мета статті – на основі аналізу існуючих технік візуалізації та їх експертної оцінки виявити та обгрунтувати найбільш ефективні з них для засвоєння контенту дисциплін природничо-наукової та професійно-методичної підготовки майбутніх учителів природничої освітньої галузі. Значимість технік візуалізації освітнього середовища визначена методом експертної оцінки за критерієм «дидактична якість». Його показниками є: можливість застосування на основі наявного матеріально-технічного забезпечення інформаційного освітнього середовища ЗО; значимість для створення позитивного емоційного фону викладання; значимість для організації інтерактивної педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу; доступність для сприйняття навчальної інформації; доцільність використання під час професійної підготовки майбутніх учителів природничої галузі; простота у використанні для викладачів та здобувачів освіти.

Шляхом ранжування визначено п’ять найбільш ефективних технік візуалізації для забезпечення цілісного сприйняття знань шляхом поєднання логічного та образного мислення (скрайбінг, інтелект-карта, інфографіка, таймлайн, хмара тегів). Експериментально обгрунтована ефективність застосування техніки скрайбінгу та її вплив на формування таких показників якості повноцінно засвоєних знань, як глибина та усвідомленість.

pdf

Посилання

Бабич О., Семеніхіна О. До питання співвідношення понять наочность і візуалізація. Фізико- математична освіта. Науковий журнал. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. № 2(3). С. 47–53.

Безуглий Д. Візуалізація як сучасна стратегія навчання. Фізико-математична освіта. 2014. С. 5–11.

Білоусова Л.І., Житєньова Н.В Функціональний підхід до використання технологій візуалізацій для інтенсифікації навчального процесу. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Том 57. № 1. С. 39–47.

Білошапка Н. М. Візуалізація як провідна ідея сучасного навчального процесу в умовах інформатизації світу. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: ЦДУ імені В. Винниченка. Вип 159. С. 167–172.

Голубчак К.Т., Костюк У.З. Інфографіка як основний інструмент візуальної комунікації в освітньому середовищі закладів вищої освіти. Молодий вчений. 2019. № 6 (70). С. 296–299.

Гончарова Н. О. Візуалізація навчальної інформації через використання технології доповненої реальності. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі. 2021. С. 226–228.

Гриненко І. В. Технологія креативного багаторівневого кодування інформації та її застосування у навчанні студентів гуманітарного профілю. Наукові записrи ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. Тернопіль: ТНПУ. 2006. № 4. С.211–217.

Друшляк М. Г. Словник візуальної освіти: наочність, візуалізація, візуальне мислення. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 1(15), ч. 2. С. 78–83.

Житєньова Н. В. Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах. Відкрите освітнє е- середовище сучасного університету, № 2 (2016). С. 170–175.

Загальна методика навчання біології: [навч. посібник ] / І. В. Мороз, А. В. Степанюк, О. Д. Гончар та ін.; за ред. І. В. Мороза. К.: Либідь, 2006. 592 с.

Карташова І. І., Степанюк А. В. Візуалізація як освітній тренд. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог Нової української школи. Зб. тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 26-27 травня 2022 р. Тернопіль. С. 181–183.

Кохан Л. В. Структурно-логічні схеми як засіб абстрактної наочності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. № 32(85). С. 263–270.

Мердух І. І., Толоконнікова Н. М., Васильків О. Ю. Візуалізація навчального матеріалу з біології у 8 класі основної школи. Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2020. Випуск 1(15). С. 42–47. https://doi.org/10.5281/zenodo.4450228

Микитів О. М. Створення інфографіки як виду самостійної роботи під час вивчення професійно орієнтованих дисциплін. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2020. Вип. 28. С. 310– 319. https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.310-319

Онофрійчук Л. О. Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу в закладі вищої освіти. Народна освіта. 2020. Вип.1 С. 61–66.

Семеніхіна О. В., Друшляк М. Г. Використання принципу когнітивної візуалізації в навчанні математики. Фізико-математична освіта: науковий журнал. 2017. Випуск 3(13). С. 136–140.

Сілкова О. В., Лобач Н. В. Педагогічна технологія візуалізації навчальної інфорвимації. Науковий часопис НПУ імені Н.П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип.62. 2018. С.180–183.

Степанюк А. В. Методологічні та теоретичні основи формування цілісності знань школярів про живу природу : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. Київ, 1999. 475 с.

Степанюк А. В., Карташова І. І. Структурно-логічні схеми як засіб візуалізації знань школярів про природу. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 79–81

Сучасний тлумачний словник української мови: 100 000 слів / За заг. ред. В. Дубічинського. Х.: ВД «ШКОЛА», 2009. 1008 с.

Упатова І., Дехтярьова О., Прокопенко Л. Використання структурно-логічних термінологічних схем у процесі підготовки бакалаврів біології. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. № 4 (108). С. 275–286. https://doi.org/10.24139/2312-5993/2021.04/275-286

Шиян А., Войтович О. Оцінка ефективності форм візуалізації навчального матеріалу в курсі «Природничі науки». Альманах науки. 2021. № 5 (50), С. 24–29.

Ягенська Г. Моделювання у процесі вивчення біології. Педагогічний вісник Поділля, Хмельницький ОІППО. 2019. № 2. С. 17–19.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Алла Степанюк, Ірина Карташова