Проєктні технології в навчанні природничих наук
pdf

Ключові слова

вчитель природничих наук, метод проєктів, навчальний проєкт, інформаційний проєкт, дослідницький проєкт

Як цитувати

Проєктні технології в навчанні природничих наук. (2023). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук, 5, 81-89. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-81-89

Анотація

У даній статті розкриваються особливості діяльності вчителя природничих наук щодо організації роботи учнів-старшокласників над проєктами різних видів. Актуальність даного питання пов’язана з тим, що метод проєктів є одним з найбільш ефективних методів щодо підвищення пізнавальної активності учнів старшої школи, а також формування у них ключових та предметних компетентностей, у тому числі практичних навичок, що мають важливе значення у подальшій діяльності. Розглянуто різні види проєктів, які можуть бути запропоновані учням в процесі вивчення природничих дисциплін, які класифіковано як за напрямом та способом виконання (інформаційні, практико-орієнтовані, дослідницькі), так і за терміном (короткострокові, середньо- та довготривалі) та формою виконання (індивідуальні, групові та індивідуально-групові проєкти). Визначено функції педагога і школярів на кожному етапі з реалізації навчального проєкту, до яких відносимо: організаційно-підготовчий, пошуковий, підсумковий, результуючий, заключний етапи. Класифіковано ролі та функції учнів, які вони можуть виконувати в процесі групової роботи над проєктом (організаційні, мотиваційні, виконавчі, контрольні). В рамках практичної частини дослідження наведено приклади застосування методу проєктів в освітньому процесі старшої школи, зокрема розглянуто особливості організації роботи учнів під час виконання індивідуального інформаційного проєкту з хімії на тему: «Способи утилізації пет-продукції», групового практико-орінтованого проєкту з інтегрованого курсу «Природничі науки» на тему: «Дослідження відповідності шкільного меню енергетичним потребам дітей різного віку» та індивідуально-групового дослідницького проєкту з фізики на тему: «Аеродинамічні властивості паперових літачків». Акцентовано увагу на тому, що використання проєктних технологій на уроках природничих наук дозволяє підвищити мотивацію учнів до навчання, а також сприяє підвищенню рівня їх академічної успішності. Але й одночасно вимагає високої професійної підготовки вчителя до застосування методу проєктів в освітній діяльності. Тому, напрямом подальших досліджень є формування у майбутніх учителів природничих наук готовності до використання проєктних технологій в навчанні природничих наук у закладах загальної середньої освіти.

pdf

Посилання

Meniailo V., O. Gura. Building a Project Culture through Research and Innovation Training of Future PhDs in Ukraine. International Journal of Education and Practice. 2019. № 7 (4). P. 377-390. https://doi.org/10.18488/journal.61.2019.74.377.390/

Біологія і екологія 10-11 класи. Профільний рівень: навчальна програма для закладів загальної середньої освіти: наказ № 1407 від 23.10.2017 р.). Міністерство освіти і науки України: офіційний сайт. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

Войтович О. П. Фахова підготовка майбутніх учителів природничих наук. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 194. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. С. 13-17. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-194-13-17

Вороненко Т. Проектна діяльність учнів у навчанні природничих предметів. Біологія та хімія в рідній школі. 2015. № 4. С. 20-24.

Меняйло В. І. Дослідницько-інноваційна підготовка майбутніх фахівців природничого профілю: передумови, стан, перспективи. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. 2017. № 23. С. 99-104.

Романовська М. Б. Метод проектів у навчальному процесі : методичний посібник. Харків : Веста: Видавництво «Ранок», 2007.160 с.

Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах : монографія / В. М. Аніщенко, М. В. Артюшина, Т. М. Герлянд, Н. В. Кулалаєва, Г. М. Романова, М. М. Шимановський та ін.; за заг. ред. Н. В. Кулалаєвої. Житомир : «Полісся», 2019. 208 с.

Трофименко Н.В., Перетятько В.В. Реалізація проєктної технології на уроках природничих наук у закладах загальної середньої освіти. Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. № 5(52). 2022. https://drive.google.com/file/d/1nnk_ctVD4A9vfZHeEij23zJSncyv9GEF/view

Ходневич О. Ф. Паперові крила: методичний посібник. Рівне, 2019. 44 с.

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня: наказ МОН від 20.04.18 р. № 408. Міністерство освіти і науки України: офіційний сайт. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/typovi-programu-2-11/Typova.osv.prohr.ZZSO-III.stupenya.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Вікторія Перетятько, Вікторія Меняйло, Наталя Трофименко