THE INFLUENCE OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT ON THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF STUDENT YOUTH
pdf

Keywords

educational environment, subjects of educational environment, psychological well-being, student youth

How to Cite

Gaba, I. (2022). THE INFLUENCE OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT ON THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF STUDENT YOUTH. Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University "Personality and Environmental Issues", 1, 17–22. Retrieved from https://intranet.vspu.edu.ua/pei/index.php/journal/article/view/3

Abstract

The article analyzes the features of the impact the educational environment on the psychological well-being of student youth. A psychological analysis of the content the educational environment and the essence of the phenomenon of "psychological well-being". The relationship between the psychological well-being of student youth and the psychological characteristics the educational environment is determined. It is stated that the psychological well-being of student youth largely depends on the level of development and quality of the educational environment. It is established that external objective indicators of well-being, such as criteria of success, indicators of health, material well-being, do not affect a person's experience of well-being. Psychological well-being is basically subjective, it is largely due to the special attitude of the individual to himself, the world around him and its individual parties. It is determined that a favorable psychological atmosphere in the educational environment is important for student youth. The more opportunities there are in the educational environment to seek help, the higher the protection against psychological violence, threats, ignoring and hostility from teachers and public humiliation from classmates, the higher the level of student self-acceptance. It is stated that the importance of correct and safe interaction of the subjects of the educational environment is a significant factor in maintaining a high level of psychological well-being of student youth.

pdf

References

Baeva IA, Volkova EN, Laktionova EB Psihologicheskaya bezopasnost obrazovatelnoy sredyi: razvitie lichnosti. M. Nestor-Istoriya, 2011. 272 p.

Baturin NA, Bashkatov SA, Gafarova NV Teoreticheskaya model lichnostnogo blagopoluchiya. Journal of YuUrGU. 2013. T. 6, # 4. S. 4–13.

Gontarovska NB TeoretichnI I metodichnI zasadi stvorennya osvItnogo seredovischa yak faktoru rozvitku osobistostI shkolyara: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. degree of Dr. ped. science. K. 2012.

Zastelo AO EkologIzatsIya osvItnoYi vzaEmodIYi. Bulletin of the Odessa National University. Psychology. 2012. T. 17. Vip. 9. S. 90

Karskanova SV Opituvalnik «Shkali psihologIchnogo blagopoluchchya» K. RIff: protses ta rezultati adaptatsIYi. Praktichna psihologIya ta sotsIalna robota. 2011. # 1. S. 1–10.

KolesnIchenko, LA Problema osobistIsnogo I profesIynogo rozvitku v suchasnIy psihologIYi PsihologIchna teorIya I tehnologIya navchannya. Volume 8. Current problems of psychology. Issue 2. / for red. SD Maksimenko, ML Smulson. KiYiv: MIlenIum, 2006. S. 102–107.

Laktionova, EB Psihologicheskaya ekspertiza obrazovatelnoy sredyi: monografiya. SPb .: Knizhnyiy Dom, 2013. 287 s

Moskalenko, VV SotsIalIzatsIya osobistostI: monografIya K.: FenIks, 2013. - 540 p.

Sokolova MV Shkala sub'ektivnogo blagopoluchiya. Yaroslavl: NPTs «Psychodiagnostics», 1996. 42 p

Yasvin AV Obrazovatelnaya sreda: ot modelirovaniya k proektirovaniyu. M .: Smyisl, 2001. 365p.

Diener E. The science of well-being: the collected works. New York: Springer. 274 p.

Ryff C. The Structure of Psychological Well-Being Revisited. Journal of Personality and Social Psychology. 1995. Vol. 69. # 4. P. 719-727.